طراحی سایت دفتر تجارت ایران و ترکیه

385

طراحی سایت دفتر تجارت ایران و ترکیه

دفتر راهبردی تجارت ایران و ترکیه در حال حاضر نماینده رسمی انجمن کل بازرگانان و صاحبان صنایع ترکیه 

( ملقب به انجمن تومسیاد ) 

در جمهوری اسلامی ایران میباشد .

انجمن کل بازرگانان و صاحبان صنایع ترکیه (تومسیاد)  با حدود 15000 فعال اقتصادی

 بزرگترین انجمن اقتصادی ترکیه است .

زبان و مدیریت محتوا

نام مشتری: